เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA
เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA

กรรมการประเมินจะดูแผนฯ ตาม 8 ข้อนี้ โดยที่ทั้ง8 ตัวชี้วัด ว PA จะเน้นกระบวนการสอนและผลลัพธ์เป็นหลัก ไม่เน้นตรวจเนื้อหาสื่อ/เนื้อหาเอกสาร/เนื้อหาใบความ/เนื้อหาที่สอนทั้งหมดนี้ไม่เน้น สรุปโดย เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

โดยในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว9/2564 หรือ วPA เน้น สร้างแผนการสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ สู่ ว9 PA คุณครูที่เตรียมประเมินวิทยฐานะสามารถตรวจสอบคลิปสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามรายละเอียดดังนี้ครับ หากต้องการดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ doc สามารถโหลดได้ที่ ดาวน์โหลด แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน

1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความ ถูกต้องและตรงตามหลักสูตร

2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม

3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรอุวัดถุประสงค์ของบทเรียน/กิจกรรม

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน

**5) นวัดกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA
เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA

2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

1 ) มีการทบทวนความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ

2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่

3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่

เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน

**5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA
เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA

3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และ

บริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียน

2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิ บัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย

3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์หม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด ตารางวิเคราะห์

การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน

**5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA
เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 9

4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทของชุมชนหรือสภาพจริงของผู้เรียน

2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ และ

พื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรียน

3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างชัดเจน

**5) นวัดกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 10

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้

1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน

**5) นวัดกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 11

6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

1 ) มีการสังเกตหรือกันหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเกลื่อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้

2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หมาะสม เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ

3) มีการนำผลการสังกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัดกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน

**5) นวัดกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 12

7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม

1 ) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผู้เรียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม จูงใจให้เกิดการเรียนรู้

2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง

3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเกราะห์ เปรียบเทียบ

จากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน

**5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 13

8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติร่วมกับครู

2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม

3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝนหรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเดิม

ภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม

*4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอย่างชัดเจน

**5) นวัดกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน)

เช็คด่วน!! 8 ประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอนและผลลัพธ์ ที่กรรมการใช้ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA 14

หมายเหตุ

* สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

** สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่