หน้าแรก แท็ก Active Learning

แท็ก: Active Learning

Active Learning หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา Active learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558)

บทความ Active Learning

 

แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก

0
แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ ปั้นโรงเรียนในฝัน สานพลังชุมชน ออกแบบห้องเรียนร่วม วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ เข้าใจเด็กเจน Z ด้วยแนวคิด เดินตามหลังลูก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก Thai PBS

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ ตั้งหลักก่อนหัวหมุน เมื่อคุณลูกเข้าสู่ ‘วัยพรีทีน’ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก...

0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ตั้งหลักก่อนหัวหมุน เมื่อคุณลูกเข้าสู่ ‘วัยพรีทีน’ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก Thai PBS

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ เข้าใจเด็กเจน Z ด้วยแนวคิด เดินตามหลังลูก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ เข้าใจเด็กเจน Z ด้วยแนวคิด เดินตามหลังลูก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก Thai PBS

Intrend ให้แบบไม่ OUT กับ 5 รูปแบบการสอน Active Learning ที่ครูต้องใช้ในยุคนี้

0
Intrend ให้แบบไม่ OUT กับ 5 รูปแบบการสอน Active Learning ที่ครูต้องใช้ในยุคนี้

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ เรียนร่วมหรือคละชั้น ก็ไม่หวั่น กับโมเดลผลิตและพัฒนาครู สู่โรงเรียนขนาดเล็ก วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ เรียนร่วมหรือคละชั้น ก็ไม่หวั่น กับโมเดลผลิตและพัฒนาครู สู่โรงเรียนขนาดเล็ก วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก จาก Thai PBS

ลงทะเบียน Home-Based Learning ครั้งที่ 25 หัวข้อ สร้างลูกให้รู้จักตัวเองเริ่มต้นได้ที่ความเข้าใจตั้งแต่ในบ้าน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี...

0
ลงทะเบียน Home-Based Learning ครั้งที่ 25 หัวข้อ สร้างลูกให้รู้จักตัวเองเริ่มต้นได้ที่ความเข้าใจตั้งแต่ในบ้าน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก จาก Thai PBS

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ สอนลูกอย่างไร ให้มีวินัยทางการเงิน เริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ สร้างสรรค์ Project เพื่อให้เด็กรักษ์โลก Active Learning ช่วยได้จริงในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก จาก Thai PBS

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning รุ่นที่ 6-7 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา...

0
ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning รุ่นที่ 6-7 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ สร้างสรรค์ Project เพื่อให้เด็กรักษ์โลก Active Learning ช่วยได้จริงในห้องเรียน วันเสาร์ที่...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Deschooling ห้องเรียนข้ามเส้น หัวข้อ สร้างสรรค์ Project เพื่อให้เด็กรักษ์โลก Active Learning ช่วยได้จริงในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก จาก Thai PBS
error: Content is protected !!