วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4099 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่