คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA คำกริยาที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้าน K P A

พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์เดิม ทำให้คนเผชิญกับสถานการณ์เดิมต่างไปจากเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภาขนอกและภายในลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเป็นได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การทำพฤติกรรมใหม่ การเลิกทำการเพิ่มพฤติกรรมที่เคยทำ และการลดพฤติกรรมที่เคยทำ พฤติกรรมใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงจึงไม่เรียกว่าเกิดการเรียนรู้ ผลของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดความรู้ (knowledge) ทักษะ (Skil) และเจตคติ (Altiude)

พฤติกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor domain)

พฤติกรรมการรับรู้ด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ คือ ความรู้ความจำ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis)
การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)

พฤติกรรมการรับรู้ด้าน จิตพิสัย (Affective domain) ได้แก่ การรับรู้ (Receive) การตอบสนอง (Respond) เห็นคุณค่า (Value) การจัดระบบ (Organize) และ บุคลิกภาพ (Characterize)

พฤติกรรมการรับรู้ด้าน ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ได้แก่ การเลียนแบบ (Imitation) การลงมือปฏิบัติ (Manipulation) ความถูกต้อง (Precision) ความชัดเจนในการปฏิบัติ (Articulation) และความเป็นธรรมชาติ(Naturalization)

คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA

ด้านพุทธิพิสัย (ความรู้) Cognitive Domain (K)

ขั้นความจำ

 • บอก
 • ให้รายการ
 • จับคู่

ขั้นความเข้าใจ

 • บอกความแตกต่าง
 • ขยายความ
 • ยกตัวอย่าง
 • อธิบายความหมาย
 • สรูป
 • สาธิต
 • อธิบาย
 • อภิปราย

ขั้นนำไปใช้

 • ประยุกต์
 • จับระบบ
 • แก้ปัญหา
 • เปลี่ยนแปลง
 • คำนวณ
 • เสนอ

ขั้นวิเคราะห์

 • เปรียบเทียบ
 • แยกแยะความแดกต่าง
 • ทตสอบ
 • วิเคราะห์
 • ตรวจสอบ
 • สังเกต
 • จำแนก

ขั้นประเมินค่า

 • ตัดสินใจ
 • พิจารณา
 • สรปประเม็น
 • เลือก
 • วัดผล
 • เปรียบเทียบ
 • ทบทวน
 • ให้ตะแนน, ข้อคิดเห็น
 • ให้เหตุผล

ด้านทักษะพิสัย (ทักษะ) Psychomotor Domain (P)

 • เขียน
 • ปฏิบัติตามระเบียบ
 • ทำตามข้อเสนอ
 • ขวั้นกิ่ง
 • ทำตามขั้นตอน
 • ทำความเคารพ
 • ฝึกปฏิบัติงาน
 • ร้องเพลง
 • แสดงละคร
 • ตรวจสอบ
 • ประกอบเครื่องมือ
 • ใช้เครื่องมือ
 • ใช้อุปกรณ์
 • ปฏิบัติงาน
 • ติดตั้งอุปกรณ์
 • ตรวจและแก้ไข
 • ซ่อมบำรุง
 • สร้าง
 • ประดิษฐ์
 • ตอนกิ่ง

ด้านเจตพิสัย (เจตคติ) Affective Domain (A)

 • ตั้งใจฟัง
 • เอาใจใส่
 • กระตือรือร้น
 • ยอมรับ
 • เห็นประโยชน์
 • เต็มใจ
 • กระตือรือร้น
 • ปฏิบัติตนเป็นประจำ
 • สม่ำเสมอ
 • เห็นความสำคัญ
 • เห็นคุณค่า
 • มีทัศนคติ
 • มีระเบียบ
 • ประณีต
 • มีค่านิยม
 • ชอบปฏิบัติ
 • ยึดมั่น
 • อดทน อดกลั้น
 • ควบคุมตนเอง
 • แสดงความสนใจ
 • เห็นด้วย
 • ให้ความ
 • ร่วมมือ
 • ปฏิบัติตาม
 • ร่วมกิจกรรม
 • ปฏิบัติงานตรงเวลา
 • รับผิดชอบ
 • มีบุคลิกภาพ
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่