Intrend ให้แบบไม่ OUT กับ 5 รูปแบบการสอน Active Learning ที่ครูต้องใช้ในยุคนี้
0
ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567
0
ตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) Obec Content Center ระดับยอดเยี่ยม ปี 2566
0
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) คืออะไร
0
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
0
error: Content is protected !!