แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1
แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1

แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1

เผยแพร่ แบ่งปัน เพื่อนพี่น้องผู้บริหาร แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 ตัวอย่างไฟล์งาน PA ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจใน Drive ประกอบด้วย

  • คู่มือ ว10/2564 (ผู้บริหารโรงเรียน)
  • เอกสาร ว3/2564 (มาตรฐานตำแหน่ง)
  • เอกสารแนะนำแนวทางการเขียน PA
  • ไฟล์ตัวอย่าง PA ผู้บริหาร ฉบับสมบูรณ์ และไฟล์ word แก้ไขได้

ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10       ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยตอนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)        คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ          ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าพเจ้าจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1
แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 4
แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1
แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 5

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1
แจกไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 ไฟล์ word พร้อมปก โดย ผอ.อรรถพล บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 6

ขอบคุณไฟล์ : Facebook อรรถพล บัวทอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่