เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรระยะยาว อบรมออนไลน์ฟรี!! อาหารสุขภาพจากพืชโครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คนเท่านั้น (เต็มก่อนปิดก่อน) สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ moral.innoobec@gmail.com (สพฐ.)

คําอธิบายวิชา

ผู้เรียนจะได้รับความรู้หลากหลายมิติเกี่ยวกับอาหารสุขภาพจากพืช ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้หลักการลดการเบียดเบียนชีวิต พัฒนาคนบนฐานของความรู้และข้อมูล อีกทั้งวิถีบริโภคนี้ยังส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เนื้อหาจะไม่ได้ประกอบไปด้วยความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะ มีการประยุกต์ใช้และลงมือปฏิบัติได้จริง

เกี่ยวกับวิชา ชื่อรายวิชา

– หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
– ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
– จํานวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ทั้งหมด 20 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ต่อครั้ง 2 ชั่วโมง/10ครั้ง และจะเป็น online live จํานวน 3 ชั่วโมง

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตร เมื่อ
1. เข้าเรียนและมีส่วนร่วมกิจกรรมออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม และสามารถนําไป ปฏิบัติได้จริง

ผลการเรียนสามารถสะสมสิทธิ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนดได้

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : 19 – 31 กรกฎาคม 2564 (เต็มก่อนปิดก่อน)
ช่วงเวลาเรียน : 23 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2564

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน 3
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน 4

สมัครอบรมคลิกที่นี่

*** เปิดรับสมัคร : 19 – 31 กรกฎาคม 2564 (เต็มก่อนปิดก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook Catalyst

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่