หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ...

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

2452
0
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรระยะยาว อบรมออนไลน์ฟรี!! อาหารสุขภาพจากพืชโครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คนเท่านั้น (เต็มก่อนปิดก่อน) สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ moral.innoobec@gmail.com (สพฐ.)

คําอธิบายวิชา

ผู้เรียนจะได้รับความรู้หลากหลายมิติเกี่ยวกับอาหารสุขภาพจากพืช ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้หลักการลดการเบียดเบียนชีวิต พัฒนาคนบนฐานของความรู้และข้อมูล อีกทั้งวิถีบริโภคนี้ยังส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เนื้อหาจะไม่ได้ประกอบไปด้วยความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะ มีการประยุกต์ใช้และลงมือปฏิบัติได้จริง

เกี่ยวกับวิชา ชื่อรายวิชา

– หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
– ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
– จํานวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ทั้งหมด 20 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเรียนออนไลน์ต่อครั้ง 2 ชั่วโมง/10ครั้ง และจะเป็น online live จํานวน 3 ชั่วโมง

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตร เมื่อ
1. เข้าเรียนและมีส่วนร่วมกิจกรรมออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม และสามารถนําไป ปฏิบัติได้จริง

ผลการเรียนสามารถสะสมสิทธิ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนดได้

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : 19 – 31 กรกฎาคม 2564 (เต็มก่อนปิดก่อน)
ช่วงเวลาเรียน : 23 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2564

เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน 3
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน
เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืช โครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง รับสมัคร 19 - 31 ก.ค. นี้ รับจำนวน 400 คน 4

สมัครอบรมคลิกที่นี่

*** เปิดรับสมัคร : 19 – 31 กรกฎาคม 2564 (เต็มก่อนปิดก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook Catalyst

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย (สำหรับประชาชนทั่วไป) ผ่านเกณฑ์คะแนน ๘๐ % รับเกียรติบัตรทันที ผ่านทางอีเมลล์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
บทความถัดไปปลัด ศธ. เผยแต่งตั้งโยกย้ายใน กศจ. 5 ปีไร้คอปรัปชั่น !!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่