ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรใหม่ ปี 2565 Google Tools เพื่อการ พัฒนางาน โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

รายละเอียดบทเรียน

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐเพื่อการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ Google Tools เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพาได้หลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน,Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ,Google Tools เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกัน,Google Tools เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์, Google Tools เพื่อการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงาน,Google Tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์อย่างง่ายโดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ. 4

เป้าหมายการเรียนรู้

1. เรียนรู้ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. เรียนรู้การเน้นทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือ Google เพื่อพัฒนาการทำงานได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานเครื่องมือ Google ในการติดต่อสื่อสารได้

ประเด็นการเรียนรู้

1. ปฐมบทการใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
2. Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ
3. Google Tools เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานและทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
4. Google Tools เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์
5. Google Tools เพื่อการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรเพื่อการทำงาน
6. Google Tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานบนเว็บไซต์อย่างง่าย

วิธีการประเมินผล บทเรียนออนไลน์ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

บทเรียนในรายวิชา

 • บทที่ 1.1 เรื่อง ทักษะดิจิทัลกับการทำงานยุค 4.0วิดีโอ, 9 นาที
 • บทที่ 1.2 เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนางานวิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 1.3 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Google Applicationsวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 1.4 เรื่อง สำรวจเครื่องมือ Google และการใช้งาน Googleวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.1 เรื่อง Gmail เพื่อติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพวิดีโอ, 9 นาที
 • บทที่ 2.2 เรื่อง การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts อย่างเป็นระเบียบวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.3 เรื่อง การสร้างกลุ่มด้วย Google Groups เพื่องานประชาสัมพันธ์ในองค์กรวิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 2.4 เรื่อง Google Calendar เพื่อสร้างการนัดหมายและการประชุมอย่างมืออาชีพวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 2.5 เรื่อง Google Hangouts เพื่อการประชุมทางไกลร่วมกันผ่านจอภาพวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 3.1 เรื่อง Google Drives เพื่อการจัดการข้อมูลและแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกันวิดีโอ, 7 นาที
 • บทที่ 3.2 เรื่อง Google Docs เพื่อการสร้างงานเอกสารและทำงานข้อมูลร่วมกันวิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 3.3 เรื่อง Google Sheets เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างง่ายวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 3.4 เรื่อง Google Slides เพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 4.1 เรื่อง Google Forms เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์วิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4.2 เรื่อง Google Forms เพื่อการสร้างแบบทดสอบออนไลน์วิดีโอ, 1 นาที
 • บทที่ 4.3 เรื่อง การดูผลสถิติข้อมูลการตอบกลับและการนำผลไปใช้งานจาก Google Formsวิดีโอ, 2 นาที
 • บทที่ 4.4 เรื่อง การประมวลผลข้อมูลจากแบบสำรวจด้วย Google Spreadsheetวิดีโอ, 3 นาที
 • บทที่ 5.1 เรื่อง Google Search เพื่อการค้นหาข้อมูล และทรัพยากรสารสนเทศวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 5.2 เรื่อง Google Images เพื่อการค้นหาภาพอย่างถูกวิธีวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 5.3 เรื่อง Google Scholar เพื่อการค้นหาข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการวิดีโอ, 7 นาที
 • บทที่ 5.4 เรื่อง Google Trends เพื่อการค้นหาข้อมูลแนวโน้มในยุคดิจิทัลวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 5.5 เรื่อง YouTube เพื่อการค้นหาและนำเสนอคลิปวิดีโอวิดีโอ, 8 นาที
 • บทที่ 6.1 เรื่อง Google Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานวิดีโอ, 3 นาที
 • บทที่ 6.2 เรื่อง Google Drawings เพื่องานสร้างสรรค์และตกแต่งเว็บไซต์อย่างง่ายวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 6.3 เรื่อง Google Utilities เพื่อการใช้งานอรรถประโยชน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

ลิงก์เข้าเรียนคลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่