ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC – แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ไฟล์วิเคราะห์ค่า IOC ตัวอย่าง ตารางหาค่า ioc พร้อมวิธีการหาค่า ioc แบบทดสอบ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างได้ฟรีครับ

ค่า IOC  คือ อะไร

ค่า IOC  หมายถึง  ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  มีค่าอยู่ระหว่าง  1  ถึง – 1  ข้อคำถามที่มีความตรงตามเนื้อหาจะมีค่า  IOC  เข้าใกล้  1.00  ถ้าข้อใดมีค่า  IOC  ต่ำกว่า  0.5  ควรจะปรับปรุงข้อคำถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด  

วิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วิธีหาค่า ioc 3 คน ทำได้โดยหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index  of  Item – Objective  Congruence หรือ IOC)

จากสูตร  ดังนี้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้ 5

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องA

R คือ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

กำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็น  +1  หรือ 0  หรือ-1 ดังนี้

+1  คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง

0    คือ  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้

-1   คือ  แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ

เกณฑ์การแปลความหมาย

                ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่  0.50 ขึ้นไป

พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ ด้านความรู้ ตามแนวคิดของ Bloom

1. ความรู้ ความจำ บอก บ่งชี้ บรรยาย เลือก

2. ความเข้าใจ แปล เปลี่ยนรูป เปรียบเปรย ถอดความ ตีความหมาย บอก จัดก็บ จัดเรียงใหม่ การประมาณ พยากรณ์ อ้างสรุป ขยาย จำแนก

3. การนำไปใช้ ลงสรุป กำหนด อธิบาย สร้าง แก้ปัญหา ผลิต แสดง ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เปลี่ยนแปลง บอก อธิบาย

4. การวิเคราะห์ บ่งชี้ จำแนก ค้นหา แยกแยะ เลือก ค้นหา บอกความแตกต่าง บอกความคล้ายคลึง สกัด ลงสรุป

5. การประเมินค่า ตัดสิน ประเมิน โต้แย้ง ตัดสินใจ บ่งชี้ความสอดคล้อง บ่งชี้เหตุผล เปรียบเทียบ บ่งชี้กณฑ์ พิจารณาเปรียบเทียบ ประเมิน

6. การสังเคราะห์ เขียน บอก สร้าง แก้ไข รวบรวม ประกอบ ขยาย ริเริ่ม ผลิต วางโครงการ เสนอ สร้าง ออกแบบ ปรับปรุง ผลิต สร้างขึ้น พัฒนา ผสมผสาน ขยาย อนุมาน จำแนกพวก ค้นหา จัด อ้างอิง ต่อเติม พิสูจน์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC – แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC – แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC - แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิเคราะห์ค่า IOC – แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : Facebook ห้องสื่อครูต้นคอม5

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่