แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น คืออะไร

 แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ทำเป็น ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเต็มกำลัง ความสามารถทั้งด้านร่างกายสติปัญญา สังคม จิตใจและเป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ ผู้เรียน กิจกรรมที่มีความสำคัญดังกล่าว คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการทำงานโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และเน้นให้ลูกเสือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันได้แก่ ระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ นำไปสู่พื้นฐานของวิถีประชาธิปไตย ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือปี พ.ศ. 2551 อีกด้วยพระราชบัญญัติลูกเสือปี พ.ศ. 2551 (2551)มาตรา 8 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติว่า คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง

2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ

5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

และให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจะมีความสำคัญต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว จากสภาพความเป็นจริงของการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียังไม่ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและ อุดมการณ์ของลูกเสือ ทั่งนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมบังคับเลือกนักเรียนเรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดไม่มีจิตวิญญาณของลูกเสือเนตรนารีที่แท้จริง เป็นเหตุให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอย่างแท้จริงนอกจากนี้
ยังขาดแคลนครูผู้สอนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากผู้สอนไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมจึงเป็นเหมือนการบังคับ ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของลูกเสือ

ตัวอย่างไฟล์

 แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
 แจกไฟล์ ตัวอย่างเล่มรายงานรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน โดยครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

ลิงก์สำรอง

ขอบคุณไฟล์ :: Facebook V Raphat Phong

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่