แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ รูปเล่ม ย้ายครู เกณฑ์ใหม่ ล่าสุด 2567 เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตัวชี้วัดตามหนังสือ ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 สพฐ. ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ฤดูกาลเขียนย้ายกำลังจะมาถึง ขออนุญาตแบ่งปัน
เผื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำลังจะเขียนย้ายครับ

ขอบคุณไฟล์จาก ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่าง

ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๗

1. เหตุผลในการขอย้าย

๑) กลับภูมิลําเนา
๑.๑) มีภูมิลําเนาอยู่หรือเคยอยูในอําเภอเดียวกัน กับสถานศึกษาที่ขอย้าย
๑.๒) มีภูมิลําเนาอยู่หรือเคยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน กับสถานศึกษาที่ขอย้าย
๒) ดูแลบิดา มารดา/อยู่รวมกับคู่สมรส
๓) เหตุผลอื่น

2. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน

๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง
๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

3. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน

๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป

๒) ตั้งแต่ ๑ – ๙ ปี

4. ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.๑ ภาระงานการสอน
๔.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๑๔ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔.๑.๒ ระดับการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔.๑.๓ ประเภทการศึกษาพิเศษ
๔.๑.๓.๑ เฉพาะความพิการ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๑๔ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔.๑.๓.๒ การศึกษาสงเคราะห์ และ ราชประชานุเคราะห์
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์

๔.๒) ภาระงานประสบการณ์การสอน
๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด ประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด ไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย

5. การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑) ไม่เคยถูกลงโทษ
๒) เคยถูกลงโทษ

6. อายุราชการ

๑) ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒) ตั้งแต่ ๑ – ๑๙ ปี

7. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน

๑) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา มากที่สุด
๒) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา มาก
๓) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ปานกลาง
๔) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา น้อย

ตัวอย่างไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567

แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 4
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 5
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 6

ขอบคุณที่มา : Facebook ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่