สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6
สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6

สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช 2551)

สสวท.ผุดโปรเจกต์ โครงการสอนออนไลน์ project 14 สสวท ครอบคลุมตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563
สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

สสวท. ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง และสื่อวีดิทัศน์นี้ยังเหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ โดยครูอาจ มอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นนี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป

สื่อการสอนออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563
สื่อการสอน ออนไลน์ สสวท. Project 14 ครบทุกตัวชี้วัด ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง

เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง

วีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตรงตามหลักสูตร

พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

ดาวน์โหลดได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

ขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่