เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่าน OCSC e-Learning System ทดสอบหลังเรียนผ่าน 60% รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ก.พ.
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่าน OCSC e-Learning System ทดสอบหลังเรียนผ่าน 60% รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ก.พ.

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่าน OCSC e-Learning System ทดสอบหลังเรียนผ่าน 60% รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทรงงาน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการครองตน โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรมได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้าราชการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การอ่อนน้อมถ่อมตน และการเป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างแก่สังคม
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประชาชนตามพระบรมราโชวาส รัชกาลที่ 10 และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำรงตนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ถ้าต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ลงทะเบียนหลักสูตร จะได้รายวิชาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ การลงทะเบียนเรียนทีละรายวิชา ไม่ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องการลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ คลิกที่นี่

วิทยากร

 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
 2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ประเด็นการเรียนรู้

 1. หลักการทรงงาน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ
 2. หลักการครองตน โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรม
 3. การเป็นข้าราชการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การอ่อนน้อมถ่อมตน และการเป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างแก่สังคม
 4. ความสัมพันธ์กับประชาชนตามพระบรมราโชวาส รัชกาลที่ 10 และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 5. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำรงตนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

เนื้อหาบทเรียน

 • บทที่ 1 วีดิโอแนะนำรายวิชาวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 2 หลักการทรงงาน จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลวิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 3 หลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 4 หลักทศพิธราชธรรม 10 ข้อ (ต่อ)วิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 5 หลักการทรงงาน: หลักธรรมวิดีโอ, 3 นาที
 • บทที่ 6 หลักการทรงงาน: หลักธรรม (ต่อ)วิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 7 “หลักคิด”วิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 8 “หลักคิด” (ต่อ)วิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 9 “หลักคิด” (ต่อ)วิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 10 “หลักคิด” (ต่อ)วิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 11 ข้อคิดใน “หลักคิด”วิดีโอ, 3 นาที
 • บทที่ 12 “หลักปฏิบัติ”วิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 13 “หลักปฏิบัติ” (ต่อ)วิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 14 มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะที่ได้จากการพัฒนาวิดีโอ, 5 นาที
 • บทที่ 15 การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติวิดีโอ, 10 นาที
 • บทที่ 16 การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะการเป็นข้าราชการ:6ไม่(6don’t)วิดีโอ, 7 นาที
 • บทที่ 17 การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะการเป็นข้าราชการ (ต่อ)วิดีโอ, 8 นาที
 • บทที่ 18 ข้าราชการกับแบบอย่างให้กับสังคมวิดีโอ, 4 นาที
 • บทที่ 19 หลักคำสอนพระราชทานวิดีโอ, 3 นาที
 • บทที่ 20 การสืบสานการทรงงานวิดีโอ, 6 นาที
 • บทที่ 21 การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคบาทวิดีโอ, 10 นาที
 • บทที่ 22 การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (ต่อ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่าน OCSC e-Learning System ทดสอบหลังเรียนผ่าน 60% รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ก.พ.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่