แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอสาระความรู้เพื่อคุณครู ในเรื่อง การเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) หรือ Collaborative 5 STEPs โดยดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) หรือ Collaborative 5 STEPs

เป็นแนวการสอนที่มีการดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยเพิ่มเติมการทำงานกลุ่มแบบรวมพลัง เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนอีกทั้งเน้น

 • การให้นักเรียนร่วมมือกันทำงานช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้า เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย
 • โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
 • ไม่ทิ้งนักเรียนคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง

5 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรัแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps

1.เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ (Stimulating and key Questioning Collaboratively)

2.แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง (Searching and Analyzing Collaboratively)

3.รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and Constructing Collaboratively)

4. สื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง (Communicating and Reflecting Collaboratively)

5.รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and Serving Collaboratively)

ขั้นตอนที่ 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ

ลักษณะสำคัญ

เป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้เรียนสงสัย(ask) จากการเสนอสิ่งเร้าของครูทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียนคือ การคาดคะเนคำตอบ หรือตั้งสมมติฐาน หรือจินตนาการคำตอบซึ่งครูไม่มีการเฉลยคำตอบ

เทคนิคการคาดคะเนคำตอบ

 1. ให้ตอบคำถามเป็นรายบุคคล
 2. ให้ตอบเป็นทีม ผู้เรียนอาจจับกลุ่มกันคาดคะเนคำตอบร่วมกัน หรืออาจใช้วิธีการคิดคนเดียว-คิดคู่-คิดเป็นทีม หรือเรียกว่า Thing-Pair-Share หรือ Peer to Peer หรือ Peer Tutoring

ขั้นตอนที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง

ลักษณะสำคัญ

 • เป็นขั้นตนสำคัญเพื่อพิสูจน์สมติฐาน เพื่อหาคำตอบของคำถามสำคัญโดยครูอาจออกแบบให้ หรือ ครูกับผู้เรียนร่วมกันวางแผน
 • ครูออกแบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เอง ด้วยการสร้างสื่อการเรียนรู้ เช่นใบกิจกรรม ใบงาน ใบทดลอง รวมทั้งใบความรู้ ครูอาจจะ ให้ผู้เรียนทำกิจกรมตามใบงาน ใบกิจกรรม หรือครูให้ผู้เรียนออกแบบวางแผนเอง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศพร้อมออกแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้แบบต่างๆ หรือเรียกว่าผังกราฟฟิก

ขั้นตอนที่ 3 รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้

ลักษณะสำคัญ

 • เป็นขั้นสื่อความหมายข้อมูลหลังวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนมีการแปลความหมายข้อมูล เพื่อสรุปผล/สร้างความรู้ด้วยตัวเอง
 • เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีการสะท้อนความคิดกัน แต่ละกลุ่มปรับแก้ไขความรู้ที่สร้างขึ้นเอง
 • ครูเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสร้างไปยังความรู้ที่ถูกต้อง ครูอาจจะทำแบบฝึกหัด/นำเสนอ/ อภิปรายหลังการทำกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง

ลักษณะสำคัญ

เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ได้หน้าชั้นเรียนด้วยหลากหลายวิธีบทบาทสมมติ สัมมนา สนทนา รวมทั้งผลงานติดที่ผนัง หรือกระดานหน้าชั้นเรียน ตามหลัก 3P

Planning => วางแผนการพูด

Preparation => ซ้อม/เตรียม

Presentation => นำเสนอหน้าชั้นเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Co 5 steps

ขั้นตอนที่ 5 รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม

ลักษณะสำคัญ

 • เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนร่วมกันรวมพลังประยุกต์ความรู้ หรือนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น การเรียนรู้ในสาระอื่นๆในครอบครัวทำให้ได้ ชิ้นงานใหม่/ภาระงานใหม่

ขอบคุณที่มา :ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่