Active Learning รูปแบบการศึกษาสู่โลกอนาคต
Active Learning รูปแบบการศึกษาสู่โลกอนาคต

Active Learning รูปแบบการศึกษาสู่โลกอนาคต

การศึกษาแบบ “Active Learning” เป็นรูปแบบการศึกษาที่เน้นความสำคัญไปที่กระบวนการการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาการ เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน เพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้และต่อยอด หรือคิดค้นความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่พยายามผลักดันให้ผู้เรียนออกจากกรอบและทำอะไรได้ด้วยตนเอง ให้สามารถอยู่รอดได้ในโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึง

  • พัฒนาศักยภาพ
  • เพิ่มพูนประสบการณ์
  • การบูรณาการข้อมูล
  • การมีส่วนร่วมในห้องเรียน
Active Learning รูปแบบการศึกษาสู่โลกอนาคต 2

ที่มา :: สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่