ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง

ครูอาชีพขอแนะนำ ตัวอย่าง งานวิจัย 5 บท ของผลงานทางวิชาการ มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน

สามารถต่างจากนี้ได้ ยึดรูปใดให้ยึดรูปแบบนั้นทั้งเล่ม

ดูความเชื่อมโยงของ แต่ละบทนะคะ และในเวลาทำบทที่ 1 -5 ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้เลย เผื่อเป็นประโยชน์ค่ะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะมองภาพออก งานนี้ดีมาก ชัดเจนดีค่ะ เป็น step

ภาษาไทย ทำโครงสร้างนี้ได้ และวิชาอื่นๆก็ทำได้ ยกเว้น ปฐมวัย เพราะไม่มีผลสัมฤทธิ์ มีแต่พัฒนาการ ปรับนิดๆ ค่ะ

ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • คำถามของการวิจัย
 • สมมติฐานการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • นิยามศัพท์เฉพาะ
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
 • กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง 6

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน…….กลุ่มสาระการเรียนรู้……..
 • ส่วนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน………..
 • ส่วนที่ 3 หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.
 • ส่วนที่ 4 กระบวนการ………………………
 • ส่วนที่ 5 ทฤษฎีความพึงพอใจ
 • ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง 7

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

 • ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้.
 • ขั้นตอนที่ 3 การทคลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
 • ขั้นตอนที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาความ พึงพอใจ นักเรียนชั้น……………..
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง 8

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้…
 • ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
 • ตอนที่ 3 ผลการทคลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้..
 • ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…….
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง 9

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการสอน 5 บท ของผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 3 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 มีอะไรบ้าง 10

ขอบคุณที่มา : Facebook คศ.4 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่