16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย
16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย

16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมกู้ชาติของขบวนการเสรีไทย เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงปี พ.ศ.2488 จนกระทั่งมีพระบรมราชโองการ “ประกาศสันติภาพ” เพื่อนำสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศไทย

16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)
16 สิงหาคม วันแห่ง สันติภาพ (วันสันติภาพไทย)

วันสันติภาพไทย จะมีการจัดงานฉลองขึ้นทุกวันที่ ๑๖ สิงหาคม เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย ที่ได้กระทำมาแล้ว ในระหว่างที่ ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤติ บทบาทอันสูงส่งนี้ย่อมได้รับการจารึกไว้ ในหน้าหนึ่งอันงดงามยิ่ง ของประวัติศาสตร์ไทย และจะเป็นอนุสาวรีย์ทางจิตใจที่จะเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลัง ได้ถือเอาเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงพลังทางใจในอันที่จะระแวดระวังรักษาไว้ ซึ่งอุดมการณ์อันดีงาม ของการต่อต้านสงครามและการรุกรานทุกรูปแบบ การต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยอย่างไม่ยอมจำนน และ เป็นการปลูกฝังให้ยุวชนรุ่นหลังรักสันติภาพ อีกทั้งเป็นการประกาศให้นานาประเทศ รับรู้เจตนารมณ์ ของประชาชนชาวไทย ที่จะยึดมั่นอุดมการณ์แห่งการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมโลก อย่างสันติและเอื้ออาทรต่อกัน

16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)
16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)

“…สันติภาพ มิได้หมายความถึงการสงบนิ่งไม่กระทำการใดๆ เลย หากเป็นปฏิบัติการแห่งความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล ภารกิจเพื่อสันติภาพจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ มิใช่ด้วยการเรียกร้องที่จะได้รับ หากอยู่ที่การลงมือเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน…” (พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในงาน ๕๐ ปี วันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘)

การกอบกู้เอกราชไทย

16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)
16 สิงหาคม วันแห่งสันติภาพ (วันสันติภาพไทย)

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ กองทหารญี่ปุ่นได้ทำการรุกรานประเทศไทย โดยยกพลขึ้นบกในหลายท้องที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชาวไทยผู้รักชาติ ทหาร ตำรวจ ประชาชนพลเมือง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ แม้จะแตกต่างกันด้วยกำเนิด ฐานะและการศึกษา ได้ผนึกกำลังรับใช้ชาติ ต่อสู้เพื่อขับไล่ผู้รุกราน กอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติ ขบวนการเสรีไทยได้ก่อตั้งโดยนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ เป็นหัวหน้า และได้อาศัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ตั้งกองบัญชาการองค์การต่อต้านญี่ปุ่น และเป็นค่ายกักกันคนอังกฤษและคนอเมริกันระหว่างสงคราม หลังจากกองทัพญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ สันติภาพได้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชน ชาวไทย ดังพระบรมราชโองการ  “ประกาศสันติภาพ” ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวโรกาส ๕๐ ปี ของการประกาศสันติภาพ

อ้างอิง
http://www.praphansarn.com/
http://www.saengdao.com/
http://www.nidambe11.net/

ภาพจาก หนังสือตำนานเสรีไทย โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด (http://www.saengdao.com)

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่