โครงการ สินเชื่อ บ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ

วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ (หมดเขต 31 มี.ค. 63)

โครงการ สินเชื่อ บ้าน ธอส.–กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ 2
 • วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • ผ่อนชำระนาน 40 ปี

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วเนื่องจากมีวงเงินจำกัด

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 9. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

วงเงิน

 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรือ อาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภทและไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่  1      = 0% ต่อปี
ปีที่  2= MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR-1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา=MRR-1.25% ต่อปี
ยกเว้น กรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ=MRR

หมายเหตุ  MRR ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณสมบัติ

 • เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-pension-fund-14th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่