แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มาร่วมทำความเข้าใจกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ขอบคุณ บทความดีๆ จากเพจ วิชาการหวานเจี๊ยบ

“แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ซึ่งในการประเมินคลิปตามวิทยฐานะระบบใหม่ ว PA ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และสอดคล้องตามไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ตื่นตัว และมีความหมาย เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกนั้น จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนสามารถสื่อสารสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยในการออกแบบกิจกรรมนั้น คุณครูสามารถเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและบริบทของผู้เรียน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้

บทบาทของคุณครู

บทบาทของคุณครู 》》คุณครูเป็น Coach & Mentor คุณครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) ให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ สนใจใคร่รู้ สร้างแรงจูงใจในการเรียน ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ซึ่งมีคุณครูที่เป็นผู้แนะนำ กระตุ้น อำนวยความสะดวก สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ เชื่อมโยงความรู้ และค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นั้นมีหลักการและฐานแนวคิดมาจากพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) โดยมีรูปแบบหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี อาทิ

?️ Concept Mapping
?️ Think-pair-share
?️ Collaborative learning group
?️ STEM EDUCATION
?️ GPAS 5 Steps
?️ Problem based learning
?️ Project based learning
?️ Team based learning
?️ Game based learning
?️ Inquiry based learning
?️ Brain based learning
?️ Analysis to video
?️ Research based learning
?️ Student-led review sessions
?️ Student debates
?️Analyze case studies
?️Write and produce a newsletter
?️Keeping journals or logs เป็นต้น

คุณครูเลือกรูปแบบหรือเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้นะคะ แล้วศึกษาว่าเทคนิคนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง… เพื่อสามารถนำไปเป็นกรอบขั้นตอนการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

ทั้งนี้ หากคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าว…จะสามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด ของการประเมินคลิปในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามวิทยฐานะระบบใหม่ ว PA ซึ่งประกอบด้วย

(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และ
(8) ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญของการประเมินดังกล่าวที่สะท้อนความเป็นครู SMART ที่คุณครูทุกคนสามารถทำได้ 》》“SMART TEACHING” นับเป็นหลักการสร้างนักเรียนในการเรียนรู้ในอนาคตใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

ขอบคุณที่มา : สาวิตรี จุ้ยทอง https://www.facebook.com/CareKrubyDrJeab
“cafe ความรู้” น่ารักๆ ไม่ inter แต่ ขออยู่ “inใจ”

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่