แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มาร่วมทำความเข้าใจกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ขอบคุณ บทความดีๆ จากเพจ วิชาการหวานเจี๊ยบ

“แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ซึ่งในการประเมินคลิปตามวิทยฐานะระบบใหม่ ว PA ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และสอดคล้องตามไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ตื่นตัว และมีความหมาย เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกนั้น จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนสามารถสื่อสารสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยในการออกแบบกิจกรรมนั้น คุณครูสามารถเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและบริบทของผู้เรียน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้

บทบาทของคุณครู

บทบาทของคุณครู 》》คุณครูเป็น Coach & Mentor คุณครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) ให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ สนใจใคร่รู้ สร้างแรงจูงใจในการเรียน ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ซึ่งมีคุณครูที่เป็นผู้แนะนำ กระตุ้น อำนวยความสะดวก สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ เชื่อมโยงความรู้ และค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นั้นมีหลักการและฐานแนวคิดมาจากพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) โดยมีรูปแบบหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี อาทิ

🔹️ Concept Mapping
🔹️ Think-pair-share
🔹️ Collaborative learning group
🔹️ STEM EDUCATION
🔹️ GPAS 5 Steps
🔹️ Problem based learning
🔹️ Project based learning
🔹️ Team based learning
🔹️ Game based learning
🔹️ Inquiry based learning
🔹️ Brain based learning
🔹️ Analysis to video
🔹️ Research based learning
🔹️ Student-led review sessions
🔹️ Student debates
🔹️Analyze case studies
🔹️Write and produce a newsletter
🔹️Keeping journals or logs เป็นต้น

คุณครูเลือกรูปแบบหรือเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้นะคะ แล้วศึกษาว่าเทคนิคนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง… เพื่อสามารถนำไปเป็นกรอบขั้นตอนการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

ทั้งนี้ หากคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าว…จะสามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด ของการประเมินคลิปในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามวิทยฐานะระบบใหม่ ว PA ซึ่งประกอบด้วย

(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และ
(8) ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญของการประเมินดังกล่าวที่สะท้อนความเป็นครู SMART ที่คุณครูทุกคนสามารถทำได้ 》》“SMART TEACHING” นับเป็นหลักการสร้างนักเรียนในการเรียนรู้ในอนาคตใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

ขอบคุณที่มา : สาวิตรี จุ้ยทอง https://www.facebook.com/CareKrubyDrJeab
“cafe ความรู้” น่ารักๆ ไม่ inter แต่ ขออยู่ “inใจ”

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี รวม 5 ตัวอย่างเล่มโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่