หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง

นิยามศัพท์

กรณีปกติ หมายถึง เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ขยายเขตไฟฟ้าหรือเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

กรณีภายในสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุงซ่อมแชมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปักเสาพาดสายภายนอกอาคารในบริเวณโรงเรียน การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการซ่อมแชมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า

กรณีภายนอกสถานศึกษา หมายถึง การขยายเขตไฟฟ้า หรือเพิ่มขนาด จำนวนเครื่องวัดไฟฟ้า หรือเพิ่มขนาด จำนวนหม้อแปลง ค่าปักเสาพาดสายภายในและภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้ากรณีพิเศษจำเป็นเร่งด่วน หมายถึง ระบบไฟฟ้าชำรุดไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ และได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นจากการไฟฟ้ า หรือหน่วยงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า หรือวิศวกรไฟฟ้าที่มี
ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งระบุว่าไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น

หม้อแปลงชำรุด (ปรับปรุงซ่อมแซม/(เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ตามความจำเป็น)

เหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟไหม้ ความเสียหายจากการ
จลาจล ก่อการร้าย ฯลฯ

กรณีการคำนวณราคากลางที่ต้องใช้การคำนวณ Factor F

ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ข้อ 4 กำหนดให้งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม การต่อเติม การปรับปรุง การรื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น กรณีการซ่อมแซม การต่อเดิม การปรับปรุง และการรื้อถอน ต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ให้จัดทำราคากลางตามนิยามความหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (1) (ตามภาคผนวก)

ดาวน์โหลดไฟล์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่