หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ/ดินฝังศพ (กรณีปกติ)

๑. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ พระครูสัญญาบัตรขึ้นไป พระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๒. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
๓. ข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไป หรือข้าราชการตามระบบจำแนกประเภท ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติการที่รับราชการ ๒ ปีขึ้นไป)
๔. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
๕.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
๖. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”
๗. ผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
๘. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
๙. บิดา มารดาของผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรมในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง
๑๐. สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมขณะดำรงตำแหน่ง
๑๑. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการขอเพลิงหลวงพระราชทาน/ดินพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ กรณีปกติ (พระสงฆ์)

๑. หนังสือขอพระราชทานเพลิง/ดินพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หนังสือเจ้าคณะอำเภอ หรือหนังสือเจ้าคณะจังหวัด) (เรียนเลขาธิการพระราชวัง)
๒. ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หรือกรณีเร่งด่วนใช้หนังสือรับรองการตาย
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มรณภาพ
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มรณภาพ
๕. สำเนาหนังสือสุทธิของผู้มรณภาพ
๖. สำเนาพระราชทานสมณศักดิ์ของผู้มรณภาพ
๗. ประวัติโดยย่อของผู้มรณภาพ (พร้อมรูปขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้มรณภาพ)
๘. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอพระราชทาน
๙. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพระราชทาน

เอกสารประกอบการขอเพลิงหลวงพระราชทาน/ดินพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ กรณีปกติ (ฆราวาส)

๑. หนังสือขอพระราชทานเพลิง/ดินพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หนังสือหน่วยงาน หรือหนังสือบ้านเลขที่)  (เรียน เลขาธิการพระราชวัง)
๒. ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หรือกรณีเร่งด่วนใช้หนังสือรับรองการตาย
๓. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้วายชนม์
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้วายชนม์
๕. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้วายชนม์
๖. สำเนาใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)
๗. ประวัติโดยย่อของผู้วายชนม์ (พร้อมรูปขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้วายชนม์)
๘. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ พระราชทาน
๙. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอพระราชทาน
หมายเหตุ ยื่นขอได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

ระเบียบการแต่งกายขอพระราชทาน

สุภาพสตรี เสื้อผ้าควรใช้สีดำเป็นหลัก มีแขน คอไม่กว้าง ไม่รัดรูปเกินไป สวมใส่กระโปรงคลุมเข่า ผ้าซิ่น หรือสวมชุดเดรสยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพปิดด้านหน้าและด้านหลัง อาจจะเป็นสีดำหรือสีเรียบๆ ไม่มีการประดับตกแต่งแวววาว สวมคัทชูสุภาพที่สุด
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตสีดำไม่มีลวดลาย กางเกงควรสวมสแลค ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์ หรือสกินนี่ยีนส์
สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ควรสวมใส่รองเท้าผ้าใบ

ติดต่อขอพระราชทานได้ที่ ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๑ ( ส่วนต่อเติมด้านทิศใต้)  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้การดำเนินงานไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 15

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 16

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 17
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 18

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 19
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 20

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 21
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 22
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 23
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 24
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 25
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 26
หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 27

หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศ ที่พระราชทานแก่ศพ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ดินพระราชทานฝังศพ น้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 28

ขอบคุณที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่