สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานตําแหน่ง ว3/2564 โดยบทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำสรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ doc มาตรฐานตําแหน่งครู วpa มาตรฐานตําแหน่งครู ล่าสุด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รายละเอียดดังนี้

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานตำแหน่งคือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด สู่เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งในสายงานของตนเองและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่สายงานอื่นได้ โดยคำนึงถึงการสั่งสมประสบการณ์ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งอื่น และประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

มาตรฐานวิทยฐานะคือ มาตรฐานความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบกับหลักของวาระการดำรงตำแหน่งกำหนดให้อยู่ในวาระในวาระ 4 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ

มาตรฐานวิทยฐานะ

ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงาน การสอน

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย – ครู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการจัดการเรียนรู้

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา – ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

3 ด้านการบริหารการเชิงกลยุทธ์และนวัดกรรมเปลี่ยนแปลง

4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร – ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ -รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด-ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา

2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

3 ด้านการบริหารการเชิงกลยุทธ์และนวัดกรรมเปลี่ยนแปลง

4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น สายงานนิเทศการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการนิเทศการศึกษา

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html

โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่