สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA
สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู"

สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA “ตำแหน่งครู”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA “ตำแหน่งครู” รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

– ข้าราชการครูทุกคนต้องทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กับผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นประจําทุกปีงบประมาณ

– รอบการประเมิน PA = รอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป) – การนําผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินไปใช้

1) ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

2) ใช้เป็นผลการประเมินคงวิทยฐานะ

3) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู"
สรุปการประเมิน วิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA “ตำแหน่งครู”

หลักเกณฑ์ ตําแหน่งครู ว 9/2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู" 7
สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู" 8
สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู" 9

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู" 10
สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู"
สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู" 11

หมายเหตุ

[1] ข้าราชการครูที่ยื่นคําขอตาม ว 17/52 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมิได้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 ไม่สามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/52 ได้อีก

[2] ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบ ตาม ว 17/52 , ว 10/54 และ ว 21/60 ในวันที่ 30 ก.ย. 65 กําหนดให้สามารถยื่นคําขอได้ในวันที่ 30 ก.ย. 65 (เป็นกรณีพิเศษ)

[3] ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/52 , ว 10/54 หรือ ว 21/60 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 แต่ไม่ยื่นขอภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564

(4) ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตาม ว 13/56 หากประสงค์จะยื่นคําขอตาม ว 17/52 (ซึ่งมิใช่กรณีตาม (1] หรือขอตาม ว 10/54 หรือ ว 21/60 สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.65

(5] ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป สามารถยื่นขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 9 /2564

ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3391-pa-7.html

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่