คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)

บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคู่มือการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะออนไลน์ dpa ตัวอย่างการใช้งาน ระบบการประเมิน วิทยฐานะ ดิจิทัล DPA ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564 สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ผ่านระบบ DPA ที่มา สไลด์นำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งานระบบ DPA

การเข้าระบบ DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)

การดำเนินการของแต่ละสิทธิการใช้งาน (สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)

สิทธิการใช้งานสถานศึกษา ระบบ DPA ครู

-ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
-ระบบย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA
– ระบบงานย่อยจัดการผู้ใช้งาน
– ระบบงานย่อยติดตามคำขอประเมินวิทยฐานะ

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA)
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 20

ตัวอย่างการบันทึกผล PA ของสถานศึกษา ในระบบ DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 21

ตัวอย่างการบันทึกคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 22

การบันทึกและส่งคำขอประเมินวิทยฐานะไปยังสพท.

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 23

สิทธิการใช้งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.

– ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ระบบย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA
– ระบบย่อยประมวลผลคุณสมบัติ
– ระบบย่อยจัดการผู้ใช้งาน

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 24

ระบบย่อยประมวลผลคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งไปยัง ศธจ

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 25

สิทธิการใช้งาน ศธจ.

– ระบบงานย่อยข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ระบบย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA
– ระบบย่อยประมวลผลคุณสมบัติ
-ระบบย่อยการคัดเลือกกรรมการประเมิน
– ระบบงานประเมินวิทยฐานะ
– ระบบย่อยการออกคำสั่งมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
– ระบบย่อยจัดการผู้ใช้งาน

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 26
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 27
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 28
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 29
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 30
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 31
คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 32

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 33

• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์ขอมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะต่อผู้บังคับบัญชา
• ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติก่อน Submit คำขอ หลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA
• สพท. Submit — ศธจ. Submit — สำนักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.) (กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA
• ศธจ./ส่วนราชการ/สำนักงาน ก.ค.ศ. สุ่มคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA
• คณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA
• แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA
• อนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ผู้บังคับบัญชานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ครบถ้วน

บทบาทของ ผอ.สพท กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 34

• มอบหมายผู้รับผิดชอบนําข้อมูลของ ผอ.สถานศึกษา และ ศน. เข้าสู่ระบบ DPA
• นําคําขอ+หลักฐานของครู และรอง ผอ. ในสถานศึกษาห่างไกล (ที่ไม่มีความพร้อมด้าน IT) เข้าสู่ระบบ DPA
• สพท. Submit — ศธจ. Submit —สํานักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.) (กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA)
• แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษา

บทบาทของ ศธจ. กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 35

• ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
• ตรวจสอบผลการประเมิน PA และภาระงาน รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน
• กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA
• ศธจ. Submit — สํานักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.)
• เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ชก./ชนพ.)
• สุ่มรายชื่อคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน ผ่านระบบ DPA (ชก./ชนพ.)
• ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ (ชก./ชนพ.)
• นําผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน เสนอ กศจ. พิจารณา (ชก./ชนพ.)
• แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยัง สพท.

บทบาทของ กศจ. กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

คู่มือการใช้ ตัวอย่างระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal : DPA) 36

• พิจารณาเห็นชอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ ศธจ. สุ่มกรรมการผ่านระบบ DPA ต่อไป
• พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (ชก./ชนพ.)
• พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ ศธจ. ส่งคําขอผ่านระบบ DPA ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (ชช./ชชพ.)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่