กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก็ได้

กรณีซื้อหรือจ้างพัสดุที่ไม่ผลิตในประเทศหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนวจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

งานจ้างก่อสร้างและไม่ใช่งานก่อสร้างวงเงินเกิน 500,000 บาทและสัญญาเกิน 60 วัน
งานจ้างก่อสร้าง : ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ
งานจ้างทั่วไป : ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 6 ราย เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้ใช้กับวิธี e-Bidding และวิธีคัดเลือก กรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

งานจ้างก่อสร้างและไม่ใช่งานก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และสัญญาไม่เกิน 60 วัน
งานจ้างก่อสร้าง : ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ
งานจ้างทั่วไป : ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
กรมบัญชีกลาง กำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่