เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2
เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2

เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2

จากการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2  โดยนายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.)  เรื่อง การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีหัวข้อเรื่องในนโยบายทั้ง 11 ข้อที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานต้องรับทราบและจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

จากการประชุมดังกล่าว ในนโยบาย สพฐ. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล มีข้อสังเกตในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR  ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2
เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2 3

จะพบว่า ครูสอนวิชาอื่นๆและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า A2 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า  B1  ครูผู้สอนภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า HSK 4  รวมถึงทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของครูก็มีตั้งแต่ DC1 – DC 7  เป้าหมายการพัฒนาของ สพฐ.จะเริ่มจาก

เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR  ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2
เปิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษครู ตามเกณฑ์ CEFR ครูภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 วิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า A2 4

สพฐ. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์
– ผู้บริหารการศึกษา 900 คน
– ผู้บริหารสถานศึกษา 5,420 คน
– ศึกษานิเทศก์ 2,500 คน
– ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 30,000 คน
– ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 10,000 คน
– ครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ 320,000 คน

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำการ
– พัฒนาทักษะภาษาฯ (Onsite) ผ่าน ศูนย์ HCEC 185 ศูนย์
ศูนย์ละ 500-600 คน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า A2

ส่วนในโรงเรียนบุคลากรทุกคนต้องมีทักษะดังนี้  ครูสอนวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า A2 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1

ดาวน์โหลดสไลด์อื่น ๆ คลิกที่นี่

CEFR คืออะไร?

CEFR มีชื่อเต็มว่า Common European Framework of Reference for Languages (บางครั้งอาจเห็นชื่อย่อ CEF, CEFRL ด้วยเช่นกัน) เป็นมาตรฐานสากลที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 6 ระดับตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสูงสุด คือ A1, A2, B1, B2, C1, C2

ระดับความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ของแต่ละระดับ

CEFR Levelความสามารถทางภาษา
Proficient UserC2 – สามารถเข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย– สามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกันได้– สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และแม่นยำ สามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้
C1 – สามารถเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย, ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย– สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เวลามากนัก– สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม วิชาการ และด้านอาชีพ– สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน แสดงการใช้รูปแบบการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงได้
Independent UserB2 – สามารถเข้าใจแนวคิดหลักของข้อความที่ซับซ้อนทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงพูดคุยทางเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญได้– สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติกับเจ้าของภาษาโดยไม่มีความเคร่งเครียด– สามารถสร้างถ้อยคำที่มีความละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลาย และอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียได้
B1 – สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักในเรื่องที่คุ้นพบเจอบ่อยในที่ทำงาน, โรงเรียน, เวลาว่าง เป็นต้น– สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เดินทางในสถานที่ต่าง ๆ ได้– สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือเกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนบุคคลได้– สามารถอธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวังและความทะเยอทะยาน และให้เหตุผลสั้น ๆ รวมถึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการได้
Basic UserA2 – สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว, ข้อมูลครอบครัว, การซื้อของ, ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการจ้างงาน ได้– สามารถสื่อสารในเรื่องง่าย ๆ และเป็นกิจวัตรประจำวันได้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำได้โดยตรง– สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย ๆ สภาพแวดล้อมและประเด็นที่ต้องการได้ทันที
A1 – สามารถเข้าใจและใช้สำนวนที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อความต้องการที่เป็นรูปธรรมได้– สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งสามารถถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย, คนรู้จัก, ของที่มี ได้– สามารถโต้ตอบง่าย ๆ กับผู้อื่นที่พูดช้า ๆ ชัดเจนได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้จัดการสอบเองโดยตรง แต่เป็นการเทียบคะแนนสอบจากการสอบวัดระดับทักษะภาษาอื่น ๆ อย่าง IELTS, TOEFL(iBT), TOEIC (4 ทักษะ)

การเทียบคะแนน CEFR กับการสอบอื่น ๆ

CEFR LevelProfessional PathwayIELTSTOEFL (iBT)TOEIC (4ทักษะ)
C1-C2Advanced6.5-7.094-101945+
B2Upper Intermediate5.0-6.0+61-80785-945
B1Intermediate4.0-5.035-53550-785
A2-B1Pre Intermediate3.0-4.535-53550-785
A2Elementary2.0-3.030-31225-550
A112-27

การวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนไทย จะเทียบกับ 4 ระดับคือ A1 – B2 โดยเกณฑ์การวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับครูและนักเรียนมีดังนี้

การวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับครู
ครูที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ
– ระดับประถมศึกษา ต้องได้ระดับ A2 ขึ้นไป
– ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้ระดับ A2 ขึ้นไป

ครูที่สอนภาษาอังกฤษ
– ระดับประถมศึกษา ต้องได้ระดับ B1 ขึ้นไป
– ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้ระดับ B2 ขึ้นไป

เกณฑ์การวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียน
นักเรียนห้องปกติ
– ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ต้องได้ A1 ขึ้นไป
– ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ต้องได้ A2 ขึ้นไป
– ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ต้องได้ B1 ขึ้นไป

นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ
– ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ต้องได้ A2 ขึ้นไป
– ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ต้องได้ B1 ขึ้นไป
– ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ต้องได้ B2 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : ทรูปลูกปัญญา  URL : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/82208/-laneng-lan-

ขอบคุณที่มา : สไลด์นำเสนอจาก สพฐ. ข้อมูลจาก เว็บไซต์ รักครูดอทคอม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่