มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้
มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้

มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้

กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้ ( ค้นหาapp : Digital ID / ชื่อapp : D.DOPA ) สามารถใช้ในการตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

และลำดับต่อไปจะขยายการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย เป็นต้น

ใครที่สนใจต้องไปที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปฯ

อนึ่ง เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้มีระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร และเป็นการอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน แต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้
มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้
มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้ 5

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ให้ประชาชนเปิด แอพลิเคชั่น D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือถือ, ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้องและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)

มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้ 6

เมื่อประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ดเรียบร้อย ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน เมื่อระบุครั้งที่2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัพโหลดข้อมูลลงแอพลิเคชั่นในมือถือ

มหาดไทย ประกาศใช้ ทะเบียนบ้านดิจิทัล สามารถเปิดใช้ผ่านแอปฯ ได้ 7

ดาวน์โหลด

IOS : D.DOPA on the App Store (apple.com)

Android : D.DOPA – แอปพลิเคชันใน Google Play

ขอบคุณที่มา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่