ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ สอน แบบ PA ซึ่งว. pa การทำ แผนการ สอน 8 ตัวชี้วัด แผนการ สอน ว pa มีรายละเอียดดังนี้

  • เป็นแผนการสอนที่สะท้อนถึงระดับปฏิบัติการที่คาดหวัง เชื่อมโยงประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยโรงเรียน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  • เมื่อผอ.+ครู เห็นชอบประเด็นท้าทายร่วมกัน ก็วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ๑๕ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลลัพธตามประเด็นท้าทาย และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตาม ชื่นชม ชี้แนะ ตลอดปี
  • นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามศาสตร์การสอนที่เลือกมาใช้ คือ “การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน” หรือ Challenge Base Learning –CBL ออกแบบกระบวนการและกิจกรรมทุกขั้นตอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) จนสรุปความรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
  • การประเมินผลนักเรียน ดูที่ความสามารถในการ นำความรู้ ทักษะ เจตคติ และความคิด ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากชิ้นงาน (Product) หรือผลการปฏิบัติงาน
  • ความคาดหวังของ วPA เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ผ่านการประเมินแผนการสอนและคลิปการสอน หากท่านพัฒนาแผนการสอนในลักษณะข้างต้นเชื่อมั่นได้ว่า จะได้คะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของก.ค.ศ. ในระบบ DPA ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 10
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 11
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 12
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 13
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 14
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 15
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 16
ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA ที่ควรนำเสนอขอเลื่อนใน ระบบ DPA 17

ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่