ทำไมต้องเป็นครูอาชีพ?? ครูอาชีพ คืออะไร??
ทำไมต้องเป็นครูอาชีพ?? ครูอาชีพ คืออะไร??

ทำไมต้องเป็นครูอาชีพ?? ครูอาชีพ คืออะไร??

หลายคนอาจสงสัย ถามถึงชื่อเว็บไซต์ใหม่ที่ฟังดูแปลก คุณคงเคยได้ยินคนถามมาตั้งแต่ยังเด็กว่า โตขึ้นจะประกอบอาชีพอะไร บ้างก็บอกตำรวจ ทหาร หมอ หรือไม่ก็วิศวะ แต่หลายคน หรือแม้กระทั่งแอดมิน ก็จะตอบด้วยความมั่นใจ และมั่นคงว่า อยากเป็นครู

ทำไมต้องเป็นครูอาชีพ?? ครูอาชีพ คืออะไร??
ที่มา : สนุกดอทคอม

แล้วครูอาชีพกับอาชีพครูต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง “ครูอาชีพ” กับ “อาชีพครู” คงหนีไม่พ้น “ครูอาชีพ” คือ ครูที่มีความรู้ ความสามารถ ความเมตตากรุณา จิตวิญญาณของความเป็นครูในการอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย แม้ว่าปัจจุบันจะมีบุคคลที่ได้ชื่อเป็นเพียงผู้ประกอบ “อาชีพครู” แอบแฝงในแวดวงครูอยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าครูรุ่นเก่า

ดังนั้นคำว่า“ครูอาชีพ” หมายถึง ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู ประพฤติตัวดี วางตัวดี เอาใจใส่และดูแลศิษย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่วนคำว่า “ อาชีพครู” คือ ครูที่ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็นครูด้วยใจรัก หรือสมัครใจ ครูประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว โดยไม่สนใจว่าศิษย์จะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ตาม ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ

ในสังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ ในระยะหลังมักจะมีข่าวที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข่าวเกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็นอย่างมาก

เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครู เพราะในปัจจุบัน คนดี คนเก่ง ไม่เรียนครู คนเป็นครูด้วยแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพที่ค่อนข้างต่ำ ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู จึงไม่สนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูของตน อีกทั้งในวงการวิชาชีพครูเอง ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงไม่สามารถสร้างเสริมความเป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งขึ้นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ภูมิต้านทานต่อสภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงต่ำ

จากความคาดหวังที่สังคมมีต่อ “ครู” ในขณะนี้ ส่งผลให้ “ครูมืออาชีพ” จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาความสามารถด้านการสอน โดยการจัดการองค์ความรู้ที่จะสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งในแง่การพัฒนาความรอบรู้ ในเนื้อหาสาระของวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการอบรมสั่งสอนที่พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผูเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และมีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนจากผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

การดำรงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเป็นผู้ที่มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็นเบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท และเป็นมิตรกับลูกศิษย์ ตามบทบาทและสถานการณ์ ทางวาจา สุภาพ จริงใจและสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดกำลังใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และทางใจ มีความเมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นกัลยาณมิตร อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ และมีความรักศรัทธา และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ

หรือแม้แต่การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากสังคมนั้น นอกจากจะทำให้ “ครู” จำเป็นต้องรู้จักเปิดใจ เปิดสมอง ในการยอมรับความคิดเห็น หรือความรู้ใหม่แล้ว การรู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา นำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ความสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนมีครูที่เป็นแค่ผู้ยึดอาชีพครูเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

ครูมืออาชีพพึงประพฤติตามหลักปฏิบัติ โดยตั้งตนอยู่ในธรรม 5 ประการ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีขั้นตอนถูกลำดับ

2. จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล

3. ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี

4. ไม่มีจิตเพ่งเล็ง มุ่งเห็นแก่อามิส

5. วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น

ดังนั้น หากพิจารณาจากแนวทางในการปฏิบัติตน ทำให้พบว่า “ครูมืออาชีพ” ต้องเป็นครูที่มีความรอบรู้วิชาการที่ตนเองได้ศึกษามา และต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีความรอบรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสามารถทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถทำงานร่วมกับครู ชุมชนและสังคมได้เป้นอย่างดี เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม จึงมีความต้องการ ตั้งมั่นที่ะนำเสนอเทคนิค วิธีการ และส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพให้กับทุกท่าน ให้สมกับคำว่า ” ครูอาชีพ : มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ “

อ้างอิง : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8152&Key=hotnews

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่