วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ทำง่ายๆ ที่บ้านด้วยตัวเอง
วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ทำง่ายๆ ที่บ้านด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ทำง่ายๆ ที่บ้านด้วยตัวเอง (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ) ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านไปรษณีย์

บทความนี้ ครูอาชีพ (kruachieve.com) ขอนำเสนอขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565 เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู กรณี ไม่ได้ สอน ผานระบบ ksp eservice สะดวก รวดเร็ว ซึ่งทุกท่านสามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง

ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ

10 ขั้นตอน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาออนไลน์ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2564 คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

1. สมัคร KSP E-Service 

ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx หรือรับชมคู่มือการใช้งานผ่านวิดิโอของคุรุสภา ดังนี้

2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service

ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service

3. เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู
4. หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ทำง่ายๆ ที่บ้านด้วยตัวเอง (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา )
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ทำง่ายๆ ที่บ้านด้วยตัวเอง (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา )
5. คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

1.1 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
1.2 มีวุฒิปริญญาอื่นและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ครุสภารับรอง
1.3 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ครุสภารับรอง
1.4 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 เมษายน 2552
1.5 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้แถะวิชาชีพของคุรุสภา ครบ 9 มาตรฐาน
1.6 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะอยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของครุสภา
1.7 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะได้ศึกษาความรู้วิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.8 มีวุฒิปริญญาอื่นแถะมีประสบการณ์ในการสอน
1.9 มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีแถะมีประสบการณ์ในการสอน
1.10 มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตแถะอยู่ในระหว่างการศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรอง

6. เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

8. พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)
9. แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2564 ให้ถ่ายเอกสาร รับรองสำเนา แล้วสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆ เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF (ถ้าเอกสารมีหลายหน้าทำเป็น PDF) แล้วแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย 
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          – รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
          – หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

10. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประมาณ 3-7 วัน ถ้าผ่านแล้วก็จะสามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ที่ 7-11

โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบสถานะ หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ

ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1. หลังจากที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมที่ 7-11 แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์  : https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php

2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกตรวจสอบ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

3. เมื่อชำระเงินเสร็จ ให้รอตรวจสอบ หลังจากจ่ายเงินประมาณ 2 สัปดาห์ก็สามารถพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ ระยะเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. การพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาใบอนุญาต > เลือกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แบบใหม่
ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แบบใหม่
ที่มา : รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

สรุปขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th
2. สมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบได้ ซึ่งการสมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลลงไป และจะต้องแนบไฟล์รูปภาพ ถ่ายภาพถือบัตรประชาชน
3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้
4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก

  • 1 ขอต่อใบอนุญาตครูไทย
  • 2 บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย
6. ตรงสังกัด ให้เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ใครที่ประกอบวิชาชีพก็เลือกสังกัดตัวเองได้เลย )
7. สถานะปัจจุบัน อันนี้เราเลือก มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. มาตรฐานความรู้ ให้เลือก มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารองรับ

***ปล. ถ้าคนที่เลือกประกอบวิชาชีพครู จะต้องอัพเกียรติบัตร 3 แผ่น ตามหัวข้อที่เขากำหนดมาให้

9. ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก รอเข้ารับการอบรม (โทรสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ได้อบรม)
10. รับรองคุณสมบัติ ให้รับรองตนเอง(อันนี้เราไม่ได้รับรอง 55 )
11. แนบเอกสารบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง และรูปถ่าย ยืนยันข้อมูล
12. รอตรวจสอบเอกสาร ปริ้นใบจ่ายเงินไปจ่ายที่เซเว่น หรือธนาคารกรุงไทย
13. จ่ายเงินเสร็จ รอตรวจสอบ หลังจากจ่ายเงินประมาณ 2 สัปดาห์ก็ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้

>> ระยะเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ต่อใบประกอบ <<

14. การปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

  • ให้เลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาใบอนุญาต
  • – เลือกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

ปัจจุบันได้มีการยกเลิกการส่งใบประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัว (บัตรแข็ง) มาให้ที่บ้านแล้ว

ไม่ต้องเดินทางไปที่คุรุสภา เพราะไม่มีการรับเรื่องต่อใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ให้สอบถามวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพ

ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถสอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 หรือ 02 304 9899

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา http://site.ksp.or.th/

บทความก่อนหน้านี้วิจัยเผย 48% ของเด็กไทย เคยถูกบุลลี่ อันดับ 1 คือเรื่อง รูปลักษณ์และเพศ สูงถึง 36.4%
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมแบบรายงานผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล เครดิต Facebook เพจ คุณครูครับ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่