การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1
เปิด 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 ตุลาคม 2565
ภาคเรียนที่ 2
เปิด 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1
เปิด 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 10 ตุลาคม 2566
ภาคเรียนที่ 2
เปิด 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

การเปิดและปิดภาคเรียน

ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ระบุว่า

“ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม
(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป”

กรอบเวลาการแก้ไข “การติด 0 ร มส”

สามารถอ้างอิงได้จากหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ที่ ศธ 04010/ว 371 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

“ข้อ 2.2 การอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2
1) กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบแต่ละระดับ ให้อนุมัติจบการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
2) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษากำกับติดตาม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริม และดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566″

หน่วยงานที่สั่งซื้อ ปพ.1-3

1) ปพ.1 และ 2 สั่งซื้อผ่านเขตพื้นที่การศึกษา

2) ปพ.3 สถานศึกษาสั่งซื้อได้โดยตรง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียน

ที่ ศธ ๑๔๐๑๐/ ว๓๗๑ เรื่อง ซักร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 7
การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 8
การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 9

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 10
การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 11
การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 12

ที่มk :: วิษณุ ผอ.สวก.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่