การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ* และดร.ชนาธิป กุ้ยแป* *สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ นักเรียนในแต่ละช่วงชั้น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี 5 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เริ่มดําเนินการทดสอบตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยทําการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทดสอบนักเรียนชั้น ม.๓ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และทดสอบนักเรียนชั้น ม.๖ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ ใน ๔ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และชั้น ม.๖ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ดังตาราง)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ที่มา แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษาต่อไป
2. แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563
2. แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563
3. ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
3. ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ.สพฐ. 22 ตุลาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่