หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ 5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

375
0
5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก
5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

รูปแบบการสอน (ภาษาอังกฤษ : instructional model) หมายถึง รูปแบบ แม่แบบ หรือแบบพิมพ์เขียว สำหรับให้ผู้สอนใช้ในการออกแบบการสอน ซึ่งจะบอกถึงลำดับ ขั้นตอน การเตรียมการ การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ของการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามเป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรูปแบบการสอนนั้นๆ ซึ่งรูปแบบการสอนหนึ่ง ๆ จะถูกออกแบบเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ โดยทั่วไปรูปแบบการสอนพัฒนาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งจะบอกถึง หลักการและเป้าหมาย ทฤษฎีหรือแนวคิดสำคัญที่รองรับรูปแบบ ลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมการ และการประเมินผล เป็นต้น

ในปัจจุบันกับการศึกษากับโลกที่หมุนไวขึ้น รูปแบบการสอน ที่คุณครูใช้สอนอยู่เป็นประจำ อาจจำเป็นต้องปรับตาม สำหรับบทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม จะพาคุณครูไปตามเทรนด์กับ 5 รูปแบบ การสอนเป็นเทคนิคการสอน แบบครูมืออาชีพ ที่ตอนนี้ครูทั่วประเทศฮิตสอนกันครับ

5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก
5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพ ที่ฮิตติดเทรนด์การสอนทั่วโลก

การจัดการเรียนแบบใช้คำถาม Question Method

เป็นการสอนโดยที่ครูเป็นคนป้อนคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์หลังจากนั้นก็กลั่นออกมาเป็นคำตอบ
จุดเด่น
– กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้
– เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและครูสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมากขึ้น
– ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นสำคัญของการเรียนในหน่วยนั้น ๆ ได้ดี
– คำถามของครูสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนได้
– สร้างนิสัยให้ผู้เรียนช่างคิด และค้นคว้าหาคำตอบ

วิธีการสอนแบบ CIPPA Model

แนวคิดการสอนจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดยให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
จุดเด่น
– ผู้เรียนรู้จักการหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนได้ด้วยตนเอง
-ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย สามารถสื่อสารและกล้าแสดงออก

วิธีการสอนแบบโครงงาน Project Method

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ เพื่อฝึกการทำงานตามกระบวนการ มีการวางแผน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนผู้เรียนสามารถทำโครงงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
จุดเด่น
– ผู้เรียนได้คิดและลงมือทำด้วยตัวเอง
– เสริมทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะการแก้ปัญหา และการทำงาน
– ฝึกการคิดแบบสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ ความคิดและแนวทางที่ได้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

การสอนแบบผสมผสาน Blended Learning

การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดทั้งของผู้เรียนและครูผู้สอน
จุดเด่น
– สามารถทบทวนความรู้เดิม และสืบค้นความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา
– เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– สามารถมีเวลาในการค้นคว้าข้อมูลมาก สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดี
– สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อต่าง ๆ
– สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

สอนแบบศึกษาด้วยตนเอง Self Study Method

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและแนะนำของคุณครู เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหาและสรุปร่วมกันในกลุ่ม
จุดเด่น
– เสริมทักษะการแก้ปัญหาคิด วิเคราะห์
– ฝึกความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า และความรับผิดชอบตนเอง
– เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ อักษรเจริญทัศน์ อจท.

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน 春节 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่