เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได ๔ ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกันเตรียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได ๔ ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะบันได๔ ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้รายงาน นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกันเตรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๑

บทคัดย่อ
การทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได ๔ ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒)เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๘๐/๘๐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposivesampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำ จำนวน ๑๖ แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีอ่าน จำนวน ๓๐ คำแบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test Design) สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
๑. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะบันได้ ๔ ขั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ส๕.๓๑/๘๕.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘o
๒. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังกรพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได ๔ ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/- พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๐๐

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่