แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563

ระบบรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ ออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 ลิงก์ https://obec63.thaijobjob.com/

1.ให้ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://obec63.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563

1. ขั้นตอนการสมัครสอบ

(1) อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯและขั้นตอนการกรอก ใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563

(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด แล้วทําการ สมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (A4) หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึก ข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(4) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

(1) เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไป เพื่อ “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 11.5 นิ้ว ประเภท ของไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรง ตามที่กําหนด จะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้)

(2) รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบสําหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

(3) กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าผู้กํากับการสอบหรือกรรมการกํากับการสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่อง ของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทําการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

(4) ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

(5) เอกสารคําชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครที่สามารถนํามานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอกแนบท้ายประกาศ)

(6) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

(8) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอม ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครู ผู้ช่วยตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะไม่สามารถสมัครสอบได้

3.ขั้นตอนการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลา ทําการของธนาคาร (ไม่เกินเวลา 19.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563)

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น และได้ดําเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนและให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ผู้ชําระเงิน หลังวัน และ เวลาที่กําหนดถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัครสอบ

3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชําระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกําหนด เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ

3.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับเลขประจําตัว สอบ ให้นําหลักฐานการชําระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนด ให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

4. ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ https://obeca.thaijobjob.com/ คลิกหัวข้อ “ พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์ เลขประจําตัวสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด A4 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ จะจัดห้องสอบให้ตามจํานวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอํานวยความ สะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

ทั้งนี้ให้ท่านติดตามประกาศจาก กศจ.นั้น ๆ ว่าทาง กศจ.มีความประสงค์ที่จะให้สมัครสอบแบบอออนไลน์หรือสมัครสอบที่ กศจ.

ขอบคุณข้อมูล : ศธจ.เพชรบูรณ์

2 ความคิดเห็น

  1. คือดิฉันลงสมัครในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้ตรงกับคุณสมบัติในข้อที่ 9 (ระดับการศึกษา) “กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ฯ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมใบสมัคร” แล้วระบบบังคับให้กรอกข้อมูล ดิฉันต้องทำยังไงคะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่