ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภายใต้โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” โดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ภาคีจากองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และ ภาคธุรกิจ บริหารโครงการโดย องค์การแพธ (PATH) เป็นคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ภายในประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องพัฒนาการของมนุษย์, สัมพันธภาพ, ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมทางเพศ, สุขภาพทางเพศ และสังคมและวัฒนธรรม

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาสําหรับเยาวชนในช่วงช้ัน ๒ – ๔ (ประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖) เล่มนี้ จัดทําขึ้นภายใต้โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” อันเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ภาคีจากองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และ ภาคธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหา เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM) ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการโดย องค์การแพธ (PATH)

ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 4
ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 5
ดาวน์โหลด คู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 6

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ https://startup.path2health.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่