ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก จัดทำโดย ครูอาชีพดอทคอม

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ(efficiency) และเกิดประสิทธิผล (effective) ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  การนิเทศการสอน จึงเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้มา ซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

ตามกระบวนการผู้นิเทศการสอนจะเป็นการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร  และให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดย  เน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของกาจัดการศึกษา

เอกสารประกอบดังนี้

-ปกบันทึกการนิเทศการสอน
ตารางสังเกตการณ์สอน 
บันทึกการนิเทศการสอนครูผู้สอนรายบุคคล
แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ 
แบบการเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION)

เอกสารแบบนิเทศภายในโรงเรียน 2564 doc แบบนิเทศการสอน 2565 สมุดนิเทศ doc จัดทำโดย ครูอาชีพดอทคอม สามารถดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมดได้ในลิงก์ด้านล่าง โดยมีข้อแม้ว่า ห้ามนำไปจำหน่ายนะครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 6
ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 7

รายการนิเทศ

1 แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
1.2 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตาม หลักสูตร / ผลการเรียนรู้
1.3 กำหนดความรู้ที่คงทน/ผลของการจัดการเรียนการสอน
1.4 การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร และธรรมชาติของวิชา
1.5 การกำหนดสื่อประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้
1.6 กำหนดวิธีการวัดประเมินผล
2 ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( นำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุปผล )
3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการแบ่งกลุ่ม/ส่งสริมประชาธิปไตย
5 ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
6 มีการเสริมแรงตามความเหมาะสม
7 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน
8 การใช้สื่อ ประกอบการเรียนการสอน
9 การใช้สื่อ ICT มาถ่ายทอดเนื้อหา สาระ และออกแบบการเรียนรู้
10 มีการวัดผลก่อนเรียน และหลังเรียนในแต่ละบทเรียน
11 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร และประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน
12 มีการกำกับติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ของรายวิชาที่สอน ดำเนินการช่วยเหลือ/ แก้ไข
13 จัดบรรยากาศการเรียนที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน
14 การบันทึกหลังสอน และการนำผลการบันทึกหลังสอนมาแก้ไข / พัฒนา

ห้ามนำผลงานครูอาชีพไปจำหน่าย

หากพบเห็นการนำไฟล์ไปเผยแพร่ที่เพจใด กรุณารบกวนแจ้งที่อีเมล kruachieve@gmail.com หรือ Facebook ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบแผนการจัดการเรียนรู้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่