หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

7590
0
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนิเทศการสอน แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศ และเยี่ยมชั้นเรียนครู ไฟล์เวิร์ด

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ(efficiency) และเกิดประสิทธิผล (effective) ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  การนิเทศการสอน จึงเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้มา ซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

ตามกระบวนการผู้นิเทศจะเป็นการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร  และให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดย  เน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของกาจัดการศึกษา

เอกสารประกอบดังนี้

ตารางสังเกตการณ์สอน 
บันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล
แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ตารางเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องวิชา/ห้องปฏิบัติการ 
แบบการเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION)

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดคลิก

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ล็อกวันหยุดยาว 4 วัน ต้นเดือน พ.ย. กระตุ้นการท่องเที่ยว
บทความถัดไปแนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here