ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ AI เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ AI เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ AI เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ความหมายและความสำคัญของ AI การใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ ความเสมอภาคทางการศึกษา การเตรียมครูและผู้เรียนเพื่อรองรับยุค AI ในอนาคต ความท้าทายด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็นเทคโนโลยี ที่กําลังทวีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ในยุคดิจิทัล โดยแนวโน้มการนําปัญญาประดิษฐ์มาทํางานแทนกําลังคน ในภาคส่วนการผลิตและการบริการมีเพิ่มขึ้น สําหรับการพัฒนาปัญญา ประดิษฐ์ในวงการศึกษาได้มีการศึกษาและวิจัยในประเทศที่มีความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ด้านการศึกษา จากประเทศที่พัฒนาโดยหน่วยงานทางการศึกษาระหว่างประเทศ อาทิ UNESCO และ European Commission

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ศึกษาองค์ความรู้ดังกล่าว โดยศึกษาเอกสารของ UNESCO เรื่อง Artificial Intelligence (AI) in Education : Challenges and Opportunities for Sustainable Development และเอกสารของ European Commission เรื่อง The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching and Education และสรุปวิเคราะห์เป็นเอกสารเพื่อประกอบการพัฒนานโยบาย ด้านการศึกษาในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาเครื่องมือสําหรับ ครูผู้สอนในการวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูล พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญาที่หลากหลายของ ผู้เรียนในอนาคต

ดาวน์โหลดฟรี!!  หนังสือ AI เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ AI เพื่อการพัฒนา การเรียนรู้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่

E-Book

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่