คุณครูห้ามพลาด รวมวิจัยชั้นเรียน หลายเรื่อง หลายระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี
คุณครูห้ามพลาด รวมวิจัยชั้นเรียน หลายเรื่อง หลายระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี

ดาวน์โหลดฟรี รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ทุกระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี

งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยที่ครูทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน word วิจัยในชั้นเรียน มัธยม ประถม ตัวอย่างปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนให้ครูได้เลือกเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้แก้ปัญหาชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ ๆ วิจัยในชั้นเรียนออนไลน์มีมากกว่า 200 เรื่อง หลายเรื่อง หลายชั้นครับ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ ด้านล่างครับ

คุณครูห้ามพลาด รวมงานวิจัยในชั้นเรียน หลายเรื่อง หลายระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี
ดาวน์โหลดฟรี รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ทุกระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี

ดาวน์โหลดที่นี่

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้การเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน แบะพัฒนาการออกแบบสื่อ นวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทำไมครูผู้สอนต้องเป็นนักวิจัยปฏิ บัติการในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องเป็นครูนักวิจัยในชั้นเรียนด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางการศึกษาและข้อกำหนดของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในของ สพฐ, และ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ดังนี้ 1) มาตรา 30 และมาตรา 24 (5) ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียน 2 มาตรฐานวิชาชีพครูด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตามข้อกำหนดของคุรุสภากำหนดให้ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ในการวิจัยทางการศึกษา รู้จักใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และมีความสามารถในการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 3) สพฐ. และ สมศ. ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพครูในการตรวจทบทวนคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกว่าด้วยมาตรฐานด้านครูที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดฟรี รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ทุกระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี
ดาวน์โหลดฟรี รวมงานวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง ทุกระดับชั้น ไฟล์ Word แจกฟรี 3

การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ 7 กิจกรรม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://edu.yru.ac.th/) คือ

(1) การวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนพัฒนาการเรียนรู้

(2) การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

(3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

(4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน

(5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ

(6) การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

(7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง

ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์ (2544) กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุดการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจะมีประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยให้ครูมีพลังอำนาจในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2. ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ช่วยให้ครูทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและภาคภูมิใจในวิธีการที่นำมาใช้

4. ช่วยให้โรงเรียนสามารถกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่งๆเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมโดยมีผลการวิจัยรองรับ

5. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ข้อจำกัดของการวิจัยในชั้นเรียน

ประวิตร เอราวรรณ์ (2545) กล่าวว่า การทำวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจำกัดบางประการที่ครคำนึงถึงได้แก่

1. การทำวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจำกัดบางประการที่เกิดขึ้นจากความรู้พื้นฐานการวิจัยของครูที่ไม่ได้ศึกษาหรือฝึกฝนมาโดยตรง หรือข้อจำกัดในด้านหลักสูตรหรือวิธีสอนต่างๆที่กำหนดกรอบการทำงานให้ครูได้ปฏิบัติตาม

2. การทำวิจัยในชั้นเรียนต้องอาศัยเวลาในการรอให้เห็นผลที่เกิดขาดการปฏิบัติ และเรียนรู้ตามขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ

3. ครูต้องเชื่อมั่นและทุ่มเทที่จะเรียนรู้ เพราะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาตนเองของครูขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหาความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนและการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน

4. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่จำกัดขอบเขตของการศึกษาในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในความรับผิดชอบของครูในบริบทหรือสถานการณ์ในชั้นเรียนเพราะนำไปใช้ปฏิบัติงานของครู ดังนั้นจึงต้องพัฒนาคำตอบหรือข้อความรู้ให้ถูกต้องและเป็นสากลต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบเรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
บทความถัดไปกศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 111 อัตรา รายงานตัววันที่ 5 และ 7 พ.ค. 63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่