หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.

2261
0
ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.
ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ 2565 สังกัด สพฐ.

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงานค่าดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องมากที่สุด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถนําไปอ้างอิง เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบ ข้อมูลปัจจุบันจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทําหวังว่าหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทําการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในลําดับต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สสวท. ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รับสมัคร วันนี้-31 ธันวาคม 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่