แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แจกไฟล์ เอกสารประกอบตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี2566 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ ตัวชี้วัดย้ายครู 2566 ไฟล์ย้ายครู66 doc สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์ย้ายครู 66

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์ย้ายแก้ไขได้ ประกอบ 7 ตัวชี้วัดเขียนย้ายครู ปี 66 โดย เพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

ตัวอย่างเอกสารประกอบตัวชี้วัด ย้ายครู 2566

ที่องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดหลักฐานการพิจารณา
(ภาคผนวก)
1ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอกที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
1.1 ความรู้
– สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สำเนา ก.ค.ศ. 16
– สำเนาปริญญาบัตร
1.2 ความสามารถ
– รับผิดชอบ 1 โครงการ 5 กิจกรรม
  โครงการประชาสัมพันธ์และปฏิคมโรงเรียน
   – กิจกรรมปฏิคมโรงเรียน
   – กิจกรรมห้องข่าวประชาสัมพันธ์
   – กิจกรรมจัดทำคู่มือผู้ปกครองนักเรียน
   – กิจกรรมทำเว็บไซต์  Facebook โรงเรียน
     และ AWAT NEWS
   – กิจกรรมพิธีการโรงเรียน
– สำเนาคำสั่งโรงเรียน………..
ที่ …………./2565
1.3 ประสบการณ์สอน
ประเภทเดียวกัน จาก สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป.
คือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ขอย้ายไป
โรงเรียน…………………………………………………………………
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1
– สำเนา ก.ค.ศ. 16
1.4 วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีสถานศึกษา หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
– วิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ที่กำหนด คือ
โรงเรียน………………………………………………………………….
สังกัด……………………………………………………………………..
วิชาเอกที่ต้องการ วิชาภาษาไทย
– ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ลงวันที่………………….
2ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน
2.1 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน
ข้าพเจ้าได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง/จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทลูกเสือสามัญ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– สำเนาเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนกองลูกเสือสามัญ เลขที่ ……………./2563
2.2 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา
– ระดับชาติ
   – เป็นผู้ตรวจข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย สทศ. ปี 2564
– ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ
   – รางวัลครูภาษาไทยยอดเยี่ยม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ปี 2563 
– ภาพโล่รางวัล
– สำเนาเกียรติบัตร
3ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน
– ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน
รวม 5 ปี ตั้งแต่
     ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕61 
     ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 – กุมภาพันธ์ 2565
– สำเนา ก.ค.ศ. 16
4สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
– โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองของข้าพเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ
– รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศ สพฐ.
5การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5.1 เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Online
      1) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 9 ครั้ง
– รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไป ได้แก่
1) หลักสูตร คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน
2) หลักสูตร การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย
3) หลักสูตร เปิดโถกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาถนฤมิต
4) หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน
5) หลักสูตร คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต
6) หลักสูตร จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”
7) หลักสูตร สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์
8) หลักสูตร การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์
9) หลักสูตร หลักการปฏิบัติราชการ
10) หลักสูตร Active Learning
– สำเนาเกียรติบัตร
เลขที่ ศทก.สป.ศธ.
0202…………………..
– สำเนาเกียรติบัตร
10 หลักสูตร
5.2 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้ จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ 5.1 ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้แห็นถึงความรู้ ความสามรถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผู้เรียน
– จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning
– สรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรมสัมมนา
6การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
– ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
สำเนา ก.ค.ศ. 16
ย้อนหลัง 3 ปี
6.2 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
– ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
– สำเนา ก.ค.ศ. 16
ย้อนหลัง 3 ปี
7ความอาวุโสตามหลักราชการ
7.1 วิทยฐานะ
– ไม่มีวิทยฐานะ
– สำเนา ก.ค.ศ. 16
7.2 อายุราชการ
– มีอายุราชการ 5 ปี
     ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕61 
     ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 – กุมภาพันธ์ 2565
– สำเนา ก.ค.ศ. 16

ขอบคุณที่มา :: แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่