ดาวน์โหลด คู่มือ - ปฏิทินการดำเนินงาน การสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด คู่มือ - ปฏิทินการดำเนินงาน การสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด คู่มือ – ปฏิทินการดำเนินงาน การสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

• ชั้น ป.6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ 24 มีนาคม 2565
• ชั้น ม.3 ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2565

ช่องทางการประกาศผลสอบ : สถาบันทดสอบฯ กําหนดการประกาศคะแนนผู้เข้าสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยเข้าเมนูประกาศผลสอบ O-NET การประกาศคะแนนสอบสามารถดูได้ทั้งในระดับโรงเรียน (โรงเรียนใช้ Username และ Password) และระดับรายบุคคล (นักเรียนใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน)

การดําเนินการผ่านระบบการจัดสอบ O-NET

• 1 – 30 กันยายน 2564 : โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านทางระบบการจัดสอบ O-NET โดยโรงเรียนใช้ Username และ Password

• 1 – 30 กันยายน 2564 : สําหรับนักเรียนเทียบเท่า หรือนักเรียน home school ที่ประสงค์จะเข้ารับ การทดสอบ O-NET ต้องสมัครสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th)

• 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 : ศูนย์สอบจัดสนามสอบ และห้องสอบ ผ่านระบบการจัดสอบ O-NET ทั้งนี้ กรณี ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนในช่วงเวลาที่ สทศ. กําหนด ศูนย์สอบสามารถดําเนินการส่งข้อมูลนักเรียนแทนโรงเรียนได้ในช่วง เวลานี้

หมายเหตุ การจัดสนามสอบขอให้ศูนย์สอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย เช่น การจัดโรงเรียน เข้าแต่ละสนามสอบ รายชื่อห้องสอบ เนื่องจากเมื่อปิดระบบแล้วจะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลได้ และในการจัดสนามสอบ ขอให้ศูนย์สอบคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด และในการจัดสอบที่สนามสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ

• 5 มกราคม 2565 : สทศ. ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ กรณีที่ ต้องการแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียน สามารถแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียนได้ ระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม 2565 และ สทศ. จะ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 (ผู้เข้าสอบจะมีเพียงเลขที่นั่งสอบ และไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสาร การจัดสอบ การสอบให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ)

ปฏิทินการปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบ

ดาวน์โหลด คู่มือ - ปฏิทินการดำเนินงาน การสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด คู่มือ – ปฏิทินการดำเนินงาน การสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา ; สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่