ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดูแลระบบประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล DPA ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดูแลระบบประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามบริบทโรงเรียนครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึงการคงวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยให้มีการบันทึกผลประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ในทุกรอบปีการประเมิน และในกรณีข้าราชการครู ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ว9/2564) ให้ยื่นคำขอและส่งหลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผ่าน ระบบ DPA สำหรับให้คณะกรรมการในระบบ DPA ประเมินผลงานดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบผลประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) และหลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนนำเข้าสู่ ระบบ DPA อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบผลประเมินการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางานและหลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผลงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดูแลระบบประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล DPA ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดูแลระบบประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล DPA ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดูแลระบบประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล DPA ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ปล. กรรมการที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งมาหลายคน เพราะช่วยประสานในกลุ่มสาระฯ ช่วยสรุปผลการประเมิน PA3 ติดตามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ PA หรือประสานการยื่นคำขอรับการประเมินและหลักฐานไฟล์ดิจิทัล

ขอบคุณที่มา : Facebook ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” พร้อมรับฟังเสียงสะท้อน !!! เล็งทบทวนเกณฑ์ประเมิน PA
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี งานนำเสนอรายงานผล วPA ไฟล์ ppt แก้ไขได้ โดยครูศวิตา ไกรเทพ (Kru Apple)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่