ดาวน์โหลด หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จัดทำโดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการเรียนการสอน ด้านรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียน การสอนโดยมีหน้าที่รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และ วิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้านรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อรองรับ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะทํางานฯ ได้จัดทํารายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจในการนําไปปรับประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE) ได้ จึงได้นํามาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ ได้กําหนดกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ไว้เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนา ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทยจะต้องชํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั้นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคล ที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง

คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ไปใช้เป็นแนวทาง หรือปรับใช้ในโรงเรียนได้ จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : http://nited.vec.go.th/

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! ลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 2″เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ์ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.
บทความถัดไปผลการประชุมผู้บริหารสป.ศธ. เร่งดำเนินการจัดทำ Mapping ข้อมูลสถานศึกษา แก้ปัญหา การศึกษาชายแดนไทย-เมียนมา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่