ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด

ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำวิธการเขียนรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โดยตัวอย่างนี้เป็นการเขียนใบสมัคร ปี ที่ 9 ปีการศึกษา 2562 โดยสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเขียนได้ครับ โดยครูที่สนใจสามารถศึกษาเกณฑ์ปีการศึกษา 2565 ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ในบทความ :: ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข คือโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ยองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส ) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มือบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงานที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่นๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้

กลุ่มเป้าหมายครูดีไม่มีอบายมุข
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุดลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข

ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุข

คุณสมบัติผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข

  • เป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกสังกัด
  • เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติศีล ๕ เป็นปกติในชีวิตประจำวัน
  • ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ ตามหลักพุทธธรรมหรือ เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ แต่สามารถเลิกได้แล้วอย่างเด็ดขาด และ/หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานทั้งในและนอกโรงเรียนที่แสดงถึงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถ ลด ละ เลืก อบายมุขต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน (เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี)
  • เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขมาก่อน

ตัวอย่างการเขียนใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข

ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
ตัวอย่าง แนวทาง การเขียน ใบสมัคร ครูดีไม่มี อบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด 5
ตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด 6

ที่มา เพจปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้ By KruMuk

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่