ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)
ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)

ขอเชิญสมัครข้อมูลรับสมัครเพื่อคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด และเอกสารดังต่อไปนี้

คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)
ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมในลิงก์ด้านล่าง

ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการครูดีไม่มีอบายมุข

โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน w.ศ.๒๕๕๔ เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอดอบายมุขแก่นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี) ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้างให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองไทย

๒.จุดมุ่งหมาย

๒.๑ เพื่อยกระดับ เผยแพร่ความดีผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ห้เป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อเนื่อง และยังมีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)

๒.๒ เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อน ขยายผลช่วยเหลือผู้อื่นให้ลด เลิก อบายมุข(เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในทุกสังกัดการศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๙ ในประเภท

  • ครู
  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษา

๓.๒ ดำรงตนปลอดอบายมุข ตามข้อปฏิบัติของอบายมุข ๖ (ดูในเอกสาร ๓ ที่แนบมา)
๓.๓ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน) อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี
๓.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๕ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นชาวพุทธคือศีล๕ หากได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ ข้อ๓.๑ กรณีถ้าผู้สมัครได้รับโล่ฯ รุ่น๑๐ หรือรุ่น๑๑ แต่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในรุ่น๑-๙ รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
กรณีเช่นนี้ ในการคัดเลือกจะยึดช้อมูลรางวัสสูงสุดเป็นเกณฑ์คือโล่ฯ ที่ไม่เกินรุ่น๙

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)
ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)

ขั้นตอนการสมัคร และการส่งใบสมัคร

๖.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com เพจครูดีไม่มีอบายมุข /เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

๖.๒ กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองทุกขั้นตอน ตัวบรรจง อ่านง่าย ให้ครบถ้วนทุกข้อในใบสมัคร เขียนสื่อสารให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ท่านทำ (หากใช้การพิมพ์ส่งมาถือว่าผิดเงื่อนไขการส่งในสมัครจะกรองออกจากการพิจารณา)

๖.๓ ติดรูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมัคร (ติดให้แน่นหนากันหลุดหาย)

๖.๔ มีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคำชี้แจงรับรองในใบสมัครครบ ๓ คน พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้สมัคร

๖.๕ แนบภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับโล่ฯ / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรให้แนบมาทั้งหมดที่เคยได้รับ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

๖.๖ เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่น ไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม

๖.๗ ไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง

๖.๘ หากโรงเรียนเดียวกันมีผู้ส่งหลายคน สามารถจัดส่งในซองเดียวกันได้

๖.๙ ส่งเป็นเอกสาร จ่าหน้าซอง

ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด
เลขที่ ๕๐๑/๑ ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
* วงเล็บมุมซองว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๒)

๖.๑๐ เมื่อผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ขอให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ พร้อมแนบไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัครเพื่อยืนยันกรณีเอกสารไม่ถึงคณะกรรมการ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตามมาเพิ่มภายหลัง

๘.การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข /เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดกรองขั้นที่ดูได้แก่

๘.๑.๑ ส่งทันตามวันที่กำหนด (พิจารณาจากวันประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)

๘.๑.๒ เขียนด้วยลายมือตนเองด้วยตัวบรรจง

๘.๑.๓ ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อครบถ้วนตามคำชี้แจงและตามที่ระบุในใบสมัคร

๘.๑.๔ มีผู้รับรองครบถ้วนตามที่กำหนด

๘.๑.๕ กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.om หลังจากส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ส่งใบสมัครมาในเวปไซต์ด้วย

หมายเหตุ

๑.หากผู้สมัครขาดข้อใดข้อหนึ่ง ตามกระบวนการจะกรองออกจากการพิจารณา

๒ เกณฑ์การพิจารณาคัดกรอง ขั้นที่๒ ได้แก่

๘.๒.๑ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นที่๑

๘.๒.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต

๘.๒.๓ ดำรงตนปลอดอบายมุข ๖

๘.๒.๔ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นหากเป็นชาวพุทธคือศีล๕

๘.๒.๕ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี

๘.๒.๖ มีผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่)
เชิงคุณภาพเป็นรูปธรรมชัดว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม (ไม่เน้นการได้รับรางวัลใดๆ) อาทิ

  • มีตัวบุคคล ชุมชน หรืออื่นๆตามบริบท ได้รับการช่วยเหลือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน หรืออื่นๆในการลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน)
  • มีกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ หรือกิจกรรมที่ลงถึงตัวกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ ที่ส่งผลต่อการ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน)
  • มีการขยายผล เชิงคุณภาพ และหรือเชิงปริมาณ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
  • ข้อคิดเห็น(ตามจริง)ของผู้รับรองที่มีต่อผู้สมัคร และผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มครูดีไม่มีอบายมุข 2565

เอกสาร๑ คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒ คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร ๒ ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒  คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร ๓ ศึกษาอบายมุข๖ คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญสมัครคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร)

ระยะเวลาการส่งใบสมัคร

๑. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (ดูประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)

๒. หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารใด ๆ

๓.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาสาสมัคร โทร ๑๘๗- ๓๘๔ ๓๙๕๓ / ๐๙๒-๔๒๖ ๔๑๙๗ /ㆍ๘๓-๒๕๔ ๙๙๓๑ / O๙๓-๒๕๓ ๙๕๙๕ /0๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔

หมายเหตุ
๑.ไม่รับการติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจโรงเรียนคำพ่อสอน

๒.การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับการรับสมัครจากพ.ศ.๒๕๖๕ มาเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 2566

ที่มา :: เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่