สธ. เตือน ระวัง! ปีนี้พบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 1 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย
สธ. เตือน ระวัง! ปีนี้พบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 1 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย

สธ. เตือน ระวัง! ปีนี้พบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 1 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย

สธ. เตือน ระวัง! ปีนี้พบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 1 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย
สธ. เตือน ระวัง! ปีนี้พบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 1 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 105,926 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 159.76 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่่ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ679.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มีอัตราป่วย 544.03 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ10 – 14 ปีมีอัตราป่วย 329.72 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูง จะอยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความส่าคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย251.66 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 224.72 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราป่วย 134.59 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 65.73 ต่อประชากรแสนคนตามล่าดับนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจ่านวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย

ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่