ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ
ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ "พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ"สูงสุด 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”สูงสุด 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ "พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ"สูงสุด 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน
ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”สูงสุด 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดโครงการปล่อยกู้สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สามารถกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งอาชีพการเกษตร อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ (ขายของออนไลน์ ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ นวดแผนโบราณ)

ธ.ก.ส.ได้กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ และรายละเอียดอื่นๆ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้
– เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 และหรือ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ำ และเดินทางกล์บภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่
– ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และ ยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างเน็ตแฉน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะ โครงการนี้เท่านั้น)
– มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพ ในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ
– ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

วงเงินสินเชื่อ
– สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

การชําระคืน
– ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
– เดือนที่ 1 – 3 : ร้อยละ 0 ต่อปี
– เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่านร้อยละ 6.50 ต่อปี)

หลักประกัน
– ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยอํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจํานอง
– ให้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ําประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
– ใช้บุคคลธับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตาม โครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

https://www.facebook.com/baacthailand/posts/10158613890801241

ขอบคุณที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ข่าวช่อง 7HD

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่